Νομική αποποίηση ευθυνών

Ο παρών ιστότοπος (ο «Ιστότοπος») δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο παρών Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της LEO Pharma A/S και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από την LEO Laboratories Limited. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων χρήσης, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «εμάς», κ.λπ.) αναφέρεται στη LEO Pharma A/S και τη LEO Laboratories Limited. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους Όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος των Όρων χρήσης.

Όροι χρήσης του ιστότοπου www.psoriasis.qualitycare.gr

Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου και για τυχόν αλληλογραφία σας μαζί μας ή/και με τρίτους που λαμβάνουν σχετικές οδηγίες από εμάς. Με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου δέχεστε τους παρόντες όρους, ανεξάρτητα από το αν επιλέγετε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας. Αν δεν δέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

  1. Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ενεργός εκτός και αν δεν τον χρησιμοποιήσετε για 90 ημέρες.
  2. Το περιεχόμενο του παρόντα Ιστότοπου είναι διαθέσιμο στο κοινό, μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και προσπαθούμε να το διατηρούμε ενημερωμένο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών του παρόντα Ιστότοπου. Το Περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο δεν σας παρέχει συμβουλές ή συστάσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συμβουλών που παρέχονται από γιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης.
  3. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος κατά καιρούς λόγω εργασιών συντήρησης ή δυσλειτουργιών ή για άλλους λόγους εκτός του ελέγχου μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αντίστοιχες δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή διακοπές.
  4. Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία του Ιστότοπου έναντι ιών, ιών σκουληκιών (worm), ιών Δούρειων Ίππων (Trojan horse) ή άλλων απειλών. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε ότι ο παρών Ιστότοπος είναι ελεύθερος αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από τον παρόντα Ιστότοπο ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από τον παρόντα Ιστότοπο.
  5. Η LEO Pharma A/S αποτελεί ιδιοκτήτη ή κάτοχο του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του copyright) για το σύνολο των κειμένων, των γραφικών και του κώδικα υπολογιστή στον παρόντα Ιστότοπο, για το συνολικό σχεδιασμό του παρόντα Ιστότοπου και για την επιλογή, τη διευθέτηση και την παρουσίαση του συνόλου του υλικού που εμφανίζεται στον παρόντα Ιστότοπο. Κατά καιρούς ενδέχεται να ανακαλούμε την άδεια χρήσης του περιεχομένου του παρόντα Ιστότοπου. Η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου δεν επιτρέπεται παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ειδοποιήσεων αναφορικά με τον ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα. Πέρα από τα όσα αναφέρονται ρητώς στον παρόντα Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου σε οποιοδήποτε φόρουμ ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.
  6. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από εμάς ή τις συνδεδεμένες μας εταιρείες σε περιπτώσεις όπου: (α) δεν υπάρχει παράβαση γενικού νομικού καθήκοντος αρωγής που έχουμε απέναντί σας, (β) αντίστοιχη απώλεια ή ζημία δεν είναι απότοκη με ευλόγως προβλεπόμενο τρόπο οποιασδήποτε αντίστοιχης παράβασης, και (γ) οποιαδήποτε επίταση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από εκ μέρους σας παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης. Η εκ μέρους μας ευθύνη δεν θα περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση απώλειες που σχετίζονται με εσάς, όπως απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος δεν θα περιορίζει και δεν θα εξαιρεί την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από εκ μέρους μας αμέλεια ή αμέλεια των εργαζομένων μας, των συνδεδεμένων μας εταιρειών, των αναδόχων μας ή των αντιπροσώπων μας.
  7. Μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους χρήσης σε περίπτωση που: (α) παραβείτε τυχόν ουσιώδεις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης (ή σε περίπτωση που ενεργείτε με τρόπο κατά τον οποίο είναι φανερό ότι δεν προτίθεστε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης), (β) υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε, (γ) περνάμε στην παύση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών στη χώρα κατοικίας σας ή στη χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών, ή (δ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών δεν είναι πλέον, κατά την άποψή μας, εμπορικά βιώσιμη.
  8. Βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους επικοινωνίας μας και προσθέτουμε νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά στον παρόντα Ιστότοπο. Λόγω αυτών των συνεχών μεταβολών, των αλλαγών στη νομοθεσία και του μεταβλητού χαρακτήρα της τεχνολογίας, οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα θα αλλάζουν κατά καιρούς. Εάν και εφόσον αλλάξουν οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα, θα αναρτήσουμε (το συντομότερο πρακτικά δυνατόν) τις αλλαγές αυτές στον παρόντα Ιστότοπο για να σας ενημερώσουμε σχετικά. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.
  9. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για εσάς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρησή τους ή εκχώρηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
  10. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο, η ανεφάρμοστη διάταξη θα τροποποιείται ώστε να καθίσταται εφαρμόσιμη και ισχύουσα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Company info

This Website is owned and controlled by:

LEO Pharma A/S
55 Industriparken
DK-2750 Ballerup
Denmark

Central Business register number: 56 75 95 14
Telephone number: + 45 44 94 58 88
E-mail: leo.corporate@leo-pharma.com

Αρχή σελίδας