Πολιτική περί προστασίας προσωπικού απορρήτου

Πολιτική περί προστασίας προσωπικού απορρήτου

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικού απορρήτου περιγράφει τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές μας αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας από εσάς. Για τους σκοπούς της Πολιτικής περί προστασίας προσωπικού απορρήτου, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «εμάς», κ.λπ) αναφέρεται στη LEO HELLAS.  

Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Quality Care σας ζητείται η συμπλήρωση του μικρού ονόματος σας, ενός ονόματος χρήστη καθώς και ενός κωδικού πρόσβασης. Η συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πληρέστερη και καλύτερη πλοήγησή σας στον ιστότοπο της υπηρεσίας Quality Care η οποία παρέχει στους επισκέπτες της γενικές πληροφορίες σε σχέση με την ψωρίαση. Με την ολοκλήρωσή της εγγραφής σας δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως ότι οι ως άνω πληροφορίες είναι γενικής φύσης και δεν υποκαθιστούν οιαδήποτε ιατρική συμβουλή.

Κατά την εισαγωγή των ως άνω αναφερομένων στοιχείων προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, δεν επιθυμούμε την αναγραφή του πλήρους ονοματεπωνύμου σας, το οποίο συνιστά προσωπικό δεδομένο σας. Η εταιρεία μας, LEO HELLAS, ρητώς δηλώνει ότι δεν επιθυμεί και δεν πραγματοποιεί συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας. Τα ως άνω στοιχεία τα οποία καλείστε να συμπληρώσετε κατά την επίσκεψη σας στον παρόντα ιστότοπο, σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγγραφή σας στην υπηρεσία Quality Care, δεν υπάγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ρητώς δηλώνουμε ότι σε περίπτωση τυχόν εισαγωγής προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας και παρά τα οριζόμενα στο οικείο πεδίο εγγραφής και στην παρούσα πολιτική,  η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την αποκάλυψη αυτή.

 Εγγραφή στο newsletter

Σε περίπτωση που δηλώσετε ότι επιθυμείτε την λήψη ενημερωτικού newsletter με νέα και ενημέρωσεις για την ψωρίαση, εισάγοντας παράλληλα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), παρέχετε ελευθέρως την ειδική και ρητή συγκατάθεσή σας αναφορικά με την συλλογή της ως άνω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του ανωτέρου σκοπού, συνιστάμενου στην αποστολή ενημερώσεων σχετικά με την ψωρίαση.

Τα ως άνω δεδομένα που θα εισάγετε θα τηρούνται σε ειδική βάση δεδομένων της εταιρείας ΑidPlusCare η οποία διαθέτει ειδική άδεια τήρησης αρχείου προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ως άνω εταιρεία θα τηρεί κάθε νόμιμο μέτρο για την ασφάλεια και προστασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές του προαναφερόμενου νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνουμε δε ότι η εταιρεία μας δεν θα τηρεί αρχείο των ανωτέρω δεδομένων (e-mail) τα οποία θα εισάγετε και θα διαβιβάζονται εν συνεχεία στο απόρρητο αρχείο το οποίο θα τηρεί η νομίμως εξουσιοδοτημένη για τον σκοπό αυτο εταιρεία AidPlusCare.  

Διατηρείτε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων που εισάγετε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Nόμο 2472/1997.

Αρχή σελίδας